Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

1. Lidmaatschap

 • Stichting De jonge Onderzoekers kent drie vormen van lidmaatschap:
  1. Betalende leden en senior leden : dit zijn de experimenterende leden, verder genoemd de leden;
  2. Leden met een strippenkaart: dit zijn leden zonder volledig lidmaatschap die op incidentele basis deelnemen;
  3. Niet betalende leden: dit zijn de begeleiders, ondersteuners en het bestuur.
 • Betalende leden dienen ten minste 11 jaar* en ten hoogste 18 jaar te zijn.
 • De contributie wordt jaarlijks bepaald. In 2023 zal de contributie 180 euro per jaar zijn voor leden van 11 t/m 18 jaar.
 • Senior leden dienen ten minste 19 jaar en ten hoogste 21 jaar te zijn en voor hun 19e al minimaal 1 jaar regulier lid te zijn. Zij betalen 220 euro per jaar.
 • Een strippenkaart kost 60 euro. Hiermee kan 10 keer aan de activiteiten van DJO worden deelgenomen. Een strippenkaart is aan te vragen via het ‘Lid worden’ formulier op de website door te kiezen voor ‘strippenkaart’ bij ‘Soort lidmaatschap’.
 • Leden zijn zij die door inschrijving te kennen hebben gegeven lid te willen zijn van Stichting DJO te Amersfoort. Zij mogen daarbij gebruik maken van onderdelen en apparatuur van de stichting onder toezicht van de begeleiders.
 • Alvorens lid te worden mogen aspirant-leden twee bijeenkomsten gratis bijwonen.
 • Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door het inschrijfformulier op de website in te vullen en te versturen. Hiervan wordt een confirmatie e-mail verstuurd naar het e-mailadres van de ouders van het nieuwe lid.
 • Alle leden dienen minimaal voor WA en ongevallen verzekerd te zijn. Noch de Stichting De Jonge Onderzoekers Amersfoort, noch de begeleiders, noch het bestuur, noch de ondersteuners van de stichting aanvaarden enige aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit de bijeenkomsten.
*Bij jongere leden kan het bestuur een uitzondering maken op deze regel.

2. Verlies lidmaatschap

 • Verlies van lidmaatschap kan geschieden door vrijwillige uittreding, royement of overlijden.
 • Vrijwillige uittreding kan alleen geschieden door schriftelijke opzegging aan de secretaris. De uittreding gaat in per 1 januari of per 1 juli en de opzegtermijn is 1 maand.
 • Royement geschiedt door het bestuur. Een besluit hiertoe moet in een bestuursvergadering met algemene stemmen worden genomen, behoudens, indien van toepassing, die van de betrokkene.
 • Tot royement zal worden overgegaan in geval van bijvoorbeeld fraude, het in gevaar brengen van zichzelf, of anderen, moedwillige vernieling of het opzettelijk overtreden van veiligheidsnormen alsmede elke andere vorm van ontoelaatbaar handelen.
 • De betrokkene heeft het recht om tegen het royement in verweer te gaan en zich op de eerstvolgende bestuursvergadering te verdedigen of te doen verdedigen.
 • Royement wordt schriftelijk aan de betrokkene bekend gemaakt.
 • Bij royement zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.

3. Rechten van leden

 • Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de stichting.

4. Plichten van leden

 • De leden zijn verplicht de veiligheidsnormen in acht te nemen en de aanwijzingen van de begeleiders op te volgen.
 • Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen experimenten en dient alles na beëindiging van het experiment en/of bijeenkomst weer netjes op te ruimen.
 • Per DJO-sessie worden een aantal leden aangewezen om de ruimte schoon te maken. De leden die het langste deze taken niet hebben uitgevoerd, worden aangesteld deze opruimwerkzaamheden te verrichten.
 • Leden dienen een bijdrage te leveren aan de goede sfeer.
 • Leden dienen tot minstens een halfuur voor sluitingstijd zich bezig te houden met projecten en/of activiteiten die deel uitmaken van de kernactiviteiten van DJO.
 • Leden dienen zich aan te melden voor aankomst bij een activiteit of bijeenkomst.

5. Het bestuur

 • Het bestuur wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, eventueel aangevuld met andere niet betalende leden.
 • Uit het bestuur worden voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen en deze vormen het dagelijks bestuur.
 • Het bestuur is statutair verplicht om de zes jaar af te treden, doch kunnen direct worden herkozen. Het aftreden geschied bij toerbeurt, waarbij tweejaarlijks slechts één derde van het dagelijks bestuur zal aftreden.
 • Leden van het bestuur zijn niet betalende leden. Zij krijgen ook geen vergoeding voor hun functies, anders dan onkostenvergoedingen, waar van tevoren afspraken over dienen te zijn gemaakt.

6. De begeleiders

 • De taak van de begeleiders is het opvangen van leden binnen hun groep. Zij controleren de gang van zaken tijdens de bijeenkomsten en geven adviezen. Zij corrigeren fouten en houden toezicht op het naleven van de veiligheidsnormen.
 • De begeleider is vrij om, binnen zijn vakgebied, naar eigen inzicht op te treden.
 • De begeleider adviseert leden bij het ten uitvoer brengen en/of opzetten van experimenten waarbij het toegestane budget niet mag worden overschreden.
 • Voor grotere projecten of experimenten dient de begeleider, na overleg met medebegeleiders, een apart budget aan te vragen bij het dagelijks bestuur.
 • Begeleiders stellen, indien van toepassing, een rooster op. Bij verhindering zorgen zij zelf voor een vervanger.
 • Begeleiders zijn niet betalende leden. Zij krijgen ook geen vergoeding voor hun functies, anders dan eventuele onkosten vergoedingen, waar van tevoren afspraken dienen te zijn gemaakt.
 • Begeleiders dienen ten minste 18 jaar te zijn en dienen voldoende geschikt te zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor de activiteiten en de leden.
 • Nieuwe begeleiders krijgen de status van aspirant begeleider. Zij zullen niet alleen de verantwoordelijkheid dragen tijdens de bijeenkomst.
 • De status van aspirant begeleider vervalt bij gebleken geschiktheid en op verzoek van de aspirant begeleider en wordt bekrachtigd door het bestuur.
 • Voor ongevallen, gedurende bijeenkomsten, zijn de begeleiders verzekerd via de stichting De Jonge Onderzoekers Amersfoort.

7. Vergaderingen

 • Bestuursvergaderingen worden ten minste viermaal per jaar gehouden om het functioneren van de stichting zeker te stellen. Twee bestuurders kunnen de voorzitter verzoeken een vergadering uit te schrijven die na ontvangst van dat verzoek binnen drie weken moet worden gehouden.
 • In de bestuursvergadering kunnen besluiten worden genomen, als ten minste 2/3 van de bestuursleden aanwezig zijn, bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan zal opnieuw worden gestemd, daarna beslist de voorzitter indien er urgentie is.
 • Tot statutenwijziging kan slechts in een voltallige bestuursvergadering, met een meerderheid van stemmen worden besloten.
 • De algemene jaarvergadering die ieder jaar voor 1 april dient te worden gehouden is voor begeleiders, bestuur en begeleiders toegankelijk.
 • Van elke vergadering worden notulen gemaakt en aan betrokkenen verstrekt.

8. Financiën

 • Het boekjaar van de penningmeester loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.
 • Het bestuur stelt jaarlijks de contributie vast. Deze contributie dient voor 31 januari op het gironummer van de stichting te zijn bijgeschreven.
 • Leden die in de loop van het jaar toetreden zullen een evenredig bedrag aan contributie dienen te voldoen.
 • Contributies zijn exclusief eventuele excursies en werkstukken/onderdelen voor persoonlijk gebruik.
 • Alleen bij uittreding per 1 juli kan restitutie van de contributie worden aangevraagd. Bij tussentijdse uittreding zal geen contributie gerestitueerd worden.

9. Commissies

 • Het bestuur kan zich laten bijstaan en adviseren door commissies. Zij brengen op gezette tijden verslag uit aan het bestuur. Besluiten kunnen slechts worden genomen door het bestuur.
 • De kascommissie zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag zal doen van de financiële administratie over het afgelopen boekjaar. De commissie bestaat uit ten minste twee leden en zal jaarlijks worden benoemd.
 • Commissies kunnen op bestuursvergaderingen worden uitgenodigd.

10. Wijziging huishoudelijk reglement

 • Voorstellen tot wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen worden gedaan door alle leden. De wijzigingsvoorstellen dienen 30 dagen voor de bestuursvergadering schriftelijk te worden ingediend.
 • Wijzigingen en aanvullingen worden na behandeling op het mededelingenbord bekendgemaakt en treden onmiddellijk in werking.
 • In alle punten waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.